Vælg en side

Obligatorisk vedligeholdelse: For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder i gravpladsens fredningsperiode. GIAS Pris pr. år nr. inkl. moms Erhvervelse og fornyelse af gravsted: Prisen for erhvervelse af et gravsted dækker den første fredningsperiode for gravstedet, hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 30 år Får et kiste gravsted. For medlemmer af folkekirken gives et tilskud til erhvervelsen jf. nedenfor. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ske på et åremål, dog min. 5 år. For erhvervelse og fornyelse skal der ikke erlægges moms. Obligatorisk ydelser vedr. hæk og indramning: Der skal betaltes for hækklip og hækvedligeholdelse samt for indramning af gravpladsen/urnegraven i fredningsperioden. GIAS Pris pr. år nr. inkl. moms Omkostninger ved bisættelse/begravelse Nedennævnte ydelser er momsfrie. Tilskud folkekirkePris medlemmer GIAS nr. Vedligeholdelse af gravsteder: Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse. Hvis kirkegården skal vedligeholde gravsteder kan der vælges mellem en årlig Afregning eller en flerårig aftale(en såkaldt ”legartaftale”): Årlig regning inkl. moms GIAS Nr. Gravsted med 1 kistegravplads Vedligeholdelse Partiel grandækning 716,13 kr. 407,14 kr. 1101 5051 Gravsted med 2 kistegravpladser Vedligeholdelse Partiel grandækning 952,76 kr. 545,63 kr. 1102 5052 Gravsted med 3 kistegravpladser Vedligeholdelse Partiel grandækning 1.178,03 kr. 663,43 kr. 1103 5053 Gravsted med 4 kistegravpladser Vedligeholdelse Partiel grandækning 1.358,86 kr. 781,23 kr. 1104 5054 Pr. ekstra kistegravplads Vedligeholdelse Partiel grandækning 161,20 kr. 95,06 kr. 1114 5064 Urnegrav 1 Urnepladser Vedligeholdelse Partiel grandækning 577,64 kr. 321,39 kr. 1129 5080 Grandækning: Blomster: Stedmoder 12,39 kr., isbegonia 13,45 kr. pr. stk. Antallet skal aftales for hvert enkelt gravsted. Og 2 gange vanding. Vedligeholdelse: Omfatter almindelig renholdelse af gravstedet. Tegning af legataftale: Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse, grandækning m.v. af gravsteder. Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år). Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen: Almindelig renholdelse af gravstedet Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter Opretning efter jordsætning Supplerende pålægning af grus Vedligeholdelse af stenkanter Partiel grandækning: En lille dekoration samt en delvis pyntning/dækning af mindre end 25 % af gravstedet. Årlig regning inkl. moms GIAS Nr. 1 kisteplads 407,14 kr. 5051 2 kistepladser 545,63 kr. 5052 3 kistepladser 663,43 kr. 5053 4 kistepladser 781,23 kr. 5054 Pr. ekstra kistegravplads 95,06 kr. 5064 Urnegrav 1 pladser 321,399kr. 5080 Andre ydelser: Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale. Reetablering af gravstedet efter begravelse/bisættelse påhviler gravstedsinderhaver. Timeløn: For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 449,51 kr. inkl. Moms (Gias nr. 7005)